Vážení klienti,

aby ste mohli bezpečne, efektívne a plnohodnotne využívať služby nášho online informačného systému www.etater.app, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 • Kto sme?

  Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť:
  Obchodné meno: VS PRO, s.r.o.
  Registrácia: Okresného súdu Košice I , oddiel SRO, vl. č. 30456/V
  Sídlo: Juhoslovanská 1, 040 13, Košice
  IČO: 46789022
  Zast.: Viktor Srpoň, Lucia Kukuruďová
  (ďalej len „prevádzkovateľ“)

 • Aké osobné údaje spracúvame?

  Zákazník
  Aby sme vám mohli bezpečne, pohodlne a v stanovenom termíne poskytovať naše služby a plniť si tak všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, odkaz na sociálne siete.

  Marketing
  Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa.

 • Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
  1. Marketingová komunikácia

   Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

  2. Zákazník

   Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania plnej funkčnosti nášho online informačného systému na podporu chodu vašej prevádzky, prevencie a minimalizovania výskytu možných komplikácií a to najmä pomocou registračného formulára.


 • Aký je náš oprávnený záujem?

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

  1. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fotografia, odkaz na sociálne siete osôb, ktoré sa dobrovoľne zaregistrovali v online informačnom systéme Prevádzkovateľa.

  Ako Sprostredkovateľ:

  1. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, odkaz na sociálne siete osôb, ktoré si dobrovoľne zarezervovali termín konzultácie alebo skrášlovacej procedúry u svojho Prevádzkovateľa.

  Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Týmito záujmami je zabezpečenie plynulej prevádzky a plnohodnotnej funkčnosti online informačného systému a dosahovanie zisku prevádzkovateľa. Uvedený záujem považuje Prevádzkovateľ za oprávnený.

 • Ako nám môžete dať súhlas?

  Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

  • cez online registračný formulár na www.etater.app;
  • prihlásením sa na newsletter.

 • Ako môžete súhlas odvolať?

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

  • kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu,
  • elektronicky na niektorej z uvedených e-mailových adries: info@etater.app, support@etater.app.

 • Komu vaše údaje poskytujeme?

  S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje spoločnosti:

  • Prevádzkovateľom splnomocneným tretím osobám – spravidla spolupracovníkom v jednom štúdiu,
  • súdy a orgány činné v trestnom konaní,
  • exekútor,
  • iný oprávnený subjekt.

 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
  1. Účtovníctvo
   1. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

  2. Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
   1. Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

  3. Marketing
   1. Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

  4. Agenda riadenia firmy
   1. Dokumenty týkajúce sa rezervácie sa uchovávajú pod dobu 1 kalendárneho roka.
   2. Dokumenty týkajúce sa prehlásenia o zdravotnom stave sa uchovávajú po dobu maximálne 12 mesiacov. V prípade opakovanej návštevy, je tieto potrebné vždy aktualizovať.

 • Na koho sa môžete obrátiť?

  Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na
  Meno a priezvisko: Viktor Srpoň
  E-mail: info@etater.app
  Tel. č.: +421 948 757 018

 • Nie ste spokojný?

  Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@etater.app, support@etater.app. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 • Ako spracúvame vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

 • Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

  Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia, všetky osobné údaje spracúvané na serveri našej spoločnosti sú pseudonymizované.

 • Záverečné ustanovenia

  Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 01.06.2020. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný v našom online informačnom systéme https://www.etater.app