Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania online informačného systému , dostupného na adrese https://www.etater.app (ďalej len „online informačný systém“).

Majiteľom a správcom online informačného systému je obchodná spoločnosť VS PRO, s.r.o., so sídlom Juhoslovanská 1, 040 13 Košice, IČO: 46 789 022 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 30456/V (ďalej len „Spoločnosť“).

Udelením súhlasu s týmito podmienkami, získavate možnosť používať online informačného systému, ktorý slúži na evidenciu zákazníkov, termínov a skladov tetovacích štúdií a tatérov . Na základe udeleného súhlasu budete vystupovať v zmluvnom vzťahu ako Užívateľ služby (ďalej len „Užívateľ“), ktorý si bude môcť viesť evidenciu zákazníkov, evidenciu termínov a svojich skladov na základe prístupu do tohto online informačného systému.


I.
Používanie aplikácie a web stránky


 1. Náš online informačný systém zabezpečuje Užívateľom možnosť viesť si evidenciu zákazníkov, termínov a skladov svojho štúdia. Užívatelia budú používať náš online informačný systém na základe registrácie, ktorú vykonajú v našom systéme. Užívatelia sú poskytovatelia služieb spojených so skrášlovaním ľudského tela a pokožky, ktoré vykonávajú buď osobne alebo prostredníctvom tetovacích a piercingových štúdií.
 2. Hlavným charakterom služby, ktorú naša spoločnosť poskytuje je správa a údržba web stránky, kde si môžu užívatelia evidovať zákazníkov, termíny, sklady a iné údaje spojené s podnikaním.
 3. Poplatok, ktorý zaplatíte za to, že môžete užívať náš online informačný systém je už s daňou.
 4. Pri využívaní nášho online informačného systému ste našim registrovaným užívateľom. Všetci registrovaný poskytovatelia služieb sú vedený v našej databáze užívateľov. V prípade, že by ste už nechceli byť našim užívateľom nás prosím kontaktujte, aby sme Vás vedeli z databázy vymazať a tak deaktivovať Vaše konto.


II.
Poplatok za využívanie služby, fakturácia a platobná brána


 1. Za to, že môžete využívať náš online informačný systém platíte užívateľský poplatok. Vaša povinnosť voči našej spoločnosti je splnená pripísaním finančných prostriedkov na náš účet. Vy ako Užívateľ ste zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa platba uskutočnila a aby ste mali k dispozícií dostatočné finančné prostriedky.
 2. Suma, ktorú ste povinný spoločnosti uhradiť je stanovená podľa užívateľského balíka, ktorý využívate. Druhy balíkov a rovnako cenník balíkov je zverejnený na stránke https://www.etater.online.
 3. Podľa druhu balíka Vám bude vystavená faktúra, ktorá má splatnosť 10 dní a vystavuje sa vždy k prvému dňu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste online informačný systém využívali.
 4. Spoločnosť sa zaväzuje posielať informačné oznámenia o zostávajúcej dĺžke splatnosti a to päť dní pred uplynutím doby splatnosti, tri dni pred uplynutím splatnosti a v posledný deň splatnosti. Toto informačné oznámenie bude obsahovať informáciu o tom, že v prípade neuhradenia svojich záväzkov voči spoločnosti bude profil Užívateľa nastavený do režimu „readonly“ čo znamená, že môže sledovať všetky údaje, ale nemôže nič pridať, editovať alebo zmazať.
 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo, že v prípade neuhradenia svojich záväzkov do 14 dní od dňa nasledujúceho po poslednom dni splatnosti je oprávnená zmazať všetky údaje a dáta Užívateľa. Spoločnosť sa však zaväzuje, že bude posielať informačné oznámenie o zostávajúcej dĺžke lehoty, kedy nastane vymazanie údajov a to v desiaty deň po dobe splatnosti a v trinásty deň po dobe splatnosti.
 6. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť s užívaním online informačného systému.
 7. Vzhľadom k skutočnosti, že naša spoločnosť spracúva cez informačný systém osobné údaje má vypracovanú vlastnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov - GDPR. Nezodpovedá však za dokumentáciu k ochrane osobných údajov - GDPR Užívateľov.


III.
Používanie online informačného systému


Pokiaľ budete dodržiavať tieto Všeobecné obchodné podmienky, tak Vám udeľujeme súhlas s tým, že vám poskytneme právo na prístup a používanie online informačného systému v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a Oznámením o ochrane osobných údajov. Toto právo je výhradne určené Spoločnosti.


IV.
Zodpovednosť


 1. Spoločnosť neponúka tetovacie služby, ale ponúka online informačný systém, ktorý slúži na evidenciu pre služby spojené so skrášlovaním ľudského tela a pokožky.
 2. Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku používania online informačného systému.
 3. Spoločnosť môže okamžite ukončiť vaše používanie online informačného systému, ak porušíte tieto Všeobecné zmluvné podmienky.


V.
Osvedčené postupy pri používaní online informačného systému


Očakávame, že budete používať online informačný systém v dobrej viere a budete rešpektovať tieto všeobecné obchodné podmienky. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť váš účet, ak ste porušili podmienky uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.


VI.
Zmeny všeobecných obchodných podmienok


Ak dôjde k podstatným zmenám a doplneniam Všeobecných obchodných podmienok, budete na to upozornený e-mailom alebo notifikáciou online informačného systému. Ak budete pokračovať v používaní online informačného systému, bude sa to považovať za prijatie zmien a doplnení.


VII.
Záverečné ustanovenia


Všeobecné zmluvné podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Ak je akékoľvek ustanovenie Všeobecných podmienok považované za nevymáhateľné, zmluvne strany nahradia dotknuté ustanovenie vykonateľným ustanovením, ktoré sa najviac približuje zámeru a ekonomickému účinku dotknutého ustanovenia.Dátum nadobudnutia účinnosti všeobecných obchodných podmienok: 1.6.2020