Vážení klienti,

abyste mohli bezpečně, efektivně a plnohodnotně využívat služby našeho online informačního systému www.etater.app, zpracováváme vaše osobní údaje. Bezpečnost vašich osobních údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jaké máte práva a co můžete od nás požadovat.

Jaké máte práva?
 1. Právo na přístup k údajům

  Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.

 2. Právo na opravu

  Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

 3. Právo na vymazání

  Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme pokud

  • už vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, na který jste nám je poskytli
  • odvoláte svůj souhlas
  • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů
  • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně
  • osobní údaje musí být vymazané, aby se tím splnila zákonná povinnost
  • pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet

 4. Právo na omezení zpracování

  Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme jen uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, pokud

  • nám oznámíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud neověříme jejich správnost
  • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování vašich osobních údajů jen omezili
  • vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy na prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv
  • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů, a to až dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody

 5. Právo na přenosnost údajů

  Máte právo žádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která vám umožní lehce si přenést údaje do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesly vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám na jejich zpracování souhlas.

 6. Právo namítat

  Máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

  • na plnění úlohy ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
  • z důvodu našeho oprávněného zájmu
  • vytváření zákaznického profilu
  • můžete namítat jejich zpracování, pokud máte na to osobní důvody.


Jak můžete tyto práva vykonávat?

S vaši žádostí se můžete na nás obrátit prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře uvedeného v našem online informačním systému www.etater.app nebo na některé z uvedených e-mailových adres: info@etater.app, support@etater.app.

Vašimi veškerými žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jeho vybavení vás budeme informovat stejným způsobem, jak žádost podáte.